top of page

Magyar idő

Kishantos nem hagyja magát!

Feltöltve: 2013. november 4, he

KOCZKA KATA

 

Több mint 200 magán­sze­mély, köz­tük a nya­ranta Kis­han­to­son mun­kát kapó alkalmi mun­ka­vál­la­lók és szá­mos civil szer­ve­zet, Éliás Ádám és a VÉSZ, a Gre­en­peace és más zöld moz­gal­mak kép­vi­selői, vala­mint a sajtó mun­ka­tár­sai vár­ták e gyá­szos emlékű napon az NFA mun­ka­tár­sait, és vár­ták mél­tó­ság­gal a kis­han­tosi öko­gaz­da­ság sor­sá­nak beteljesedését.

A ható­ság embere, Kutasi Ist­ván késett, majd ami­kor kiszállt az autó­já­ból, közölte, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a médi­á­ban meg­je­len­jen az arca. (E cikk­ben is csak egy fotón sze­re­pel az úr, akkor is hát­tal, amint a beve­tett táb­lán fel­ál­lí­tott Ment­sük meg Kis­han­tost! fel­iratú táb­lá­val szem­be­sül, pedig készül­tek róla és hiva­tal­nok mun­ka­tár­sa­i­ról kivé­te­le­sen jó képek, de talán majd egyszer.…).

Szó­val Kutasi úr kiszál­lít az autó­já­ból, és jelezte, hogy elmegy a mun­ka­tár­sa­i­ért. Mint kide­rült, nem­csak a mun­ka­tár­sai vár­ták az úton kissé arrébb, hanem a terü­let bér­lé­sére kiírt pályá­zat nyer­te­sei közül töb­ben is nagy izga­lom­mal készül­tek a határszemlére…

Ert­sey Attila épí­tész, Mihályfi Márta, a Magyar Népfőis­ko­lai Tár­sa­ság tit­kára és a dániai tanul­mányút egyik részt­vevője (egy a több mint két­száz­ból) előadását,a kis­béri Pong­rácz Imre tör­té­ne­tét hall­gat­hat­ták addig a részt­vevők, amíg a határ­szem­léről vissza nem tért Ács Sán­dorné, a Kis­han­tosi Vidék­fej­lesz­tési Köz­pont vezetője és az NFA mun­ka­tár­sai, hogy jegyző­könyvbe fog­lal­ják a az átadás-átvételt. Míg az iro­dá­ban a jegyző­könyv készült, a kis­han­tosi kas­tély körül meg­telt a park, táb­lá­kat és zász­ló­kat tartó embe­rek vár­ták csend­ben, hogy kinyíl­jon az ajtó. Ami­kor a hiva­tali embe­rek a gép­ko­csi­juk­hoz men­tek, odáig kísérte őket a néma tömeg, és ami­kor elhaj­tot­tak, Ács Sán­dorné lépett a mik­ro­fon­hoz. Elmondta, hogy egy fel­jegy­zést készí­tet­tek és azt a jegyző­könyv mel­lék­le­te­ként csa­tol­ták, és az abban fog­lal­takra való hivat­ko­zás­sal beje­len­tette a ható­ság embe­ré­nek, hogy NEM ÁLL MÓD­JÁ­BAN A FÖL­DEK ÁTADÁSA! “Győz­tünk, de ez hábo­rút jelent” — mondta Ácsné Éva.

 

A Bolye Ferenc­cel, a Kis­han­tosi Népfőis­kola elnö­ké­vel közö­sen tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón elmondta, hogy a Kor­mány tör­vé­nye­ket sértő maf­fiát szol­gál, amitől meg kell sza­ba­dulni. Aki Kis­han­tost védi, a hazát védi! — mondta, és a 10 mil­lió magyar nevé­ben kéri az NFA mun­ka­tár­sait, hogy tart­sák magu­kat a tör­vény­hez. Azo­nos eljá­rás­ren­det kér­nek, és a pályá­zat súlyo­san jog­sértő, jog­el­le­nes volta miatt, sem­mis­ség okán bíró­ság­hoz fordulnak.

A hely­beli gaz­dák (egy kivé­te­lé­vel, aki nem ősla­kos Han­to­son) átlát­ták a hely­ze­tet, és nem nyúj­tot­tak be pályá­za­tot a meg­hir­de­tett föl­dekre, ahol 21 éve bio­gaz­dál­ko­dás folyik, min­tát, mér­cét adva min­den magyar­nak a fenn­tart­ha­tó­ság­ról. Most lát­szó­lag tör­vé­nyes esz­kö­zök­kel zaj­lik a rab­lás. Kis­han­tos lesz a mér­céje, hogy is állunk az ország­gal — mondta Bolye Ferenc. — Nem adhat­juk fel ezt a gaz­da­sá­got, mert az ország­nak szük­sége van arra a tudásra, ami itt gyakorlat.

A Gre­en­peace Magyar­or­szág regi­o­ná­lis kam­pány­fe­lelőse, Rodics Kata­lin arról tájé­koz­tatta a jelen­lévő­ket és a saj­tót, hogy tiszta viszo­nyo­kat és tel­jes átlát­ha­tó­sá­got köve­tel a Gre­en­peace, hite­les ada­to­kat és bizo­nyí­té­ko­kat vár a Vidék­fej­lesz­tési Minisz­té­ri­um­tól és az NFA-tól, és bár a tör­vé­nyes 15 napos határidő már letelt, de még nem hoz­ták kéré­sükre nyil­vá­nos­ságra a nyer­tes pályá­za­to­kat, azt továbbra is kérik. A nem­zet­közi kör­nye­zet­védő szer­ve­zet jogi lehető­sé­geit is beveti a Kis­han­tosi Vidék­fej­lesz­tési Köz­pont fennmaradásáért.

 

Mint isme­re­tes, 13 civil szer­ve­zet nyílt levél­ben for­dult a tár­sa­da­lom­hoz és a köz­ha­ta­lom­hoz a Kis­han­tosi Vidék­fej­lesz­tési Köz­pont Öko­ló­giai Min­ta­gaz­da­sá­gá­nak meg­men­tése érdekében.

Egy 7 per­ces videó: http://www.youtube.com/watch?v=frSJatif018


A nyílt levél­hez továbbra is lehet csat­la­kozni magán­sze­mély­ként és civil szer­ve­zet­ként is.

 

 Néhány nap múl­tán a mai napon a csat­la­ko­zók száma: 150 szer­ve­zet és 5600-nál is több magán­sze­mély! Ők csat­la­koz­tak a Szö­vet­ség Kis­han­to­sért és a Fenn­tart­ha­tó­sá­gért moz­ga­lom­hoz, amely köve­teli a bio­gaz­da­ság és a népfőis­kola fenn­ma­ra­dá­sát. Vár­ják a további csat­la­ko­zó­kat a www.kishantosert.hu web­ol­da­lon! Ezt az ügyet (az orszá­got!) a közös­ségi érté­kek védelme mel­lett elkö­te­le­zett embe­rek fog­ják megmenteni.

 

Koc­zka Kata

 

El a kezekkel a kis­han­tosi bio­gaz­da­ság­tól!      

Nyílt levél   

 

Mi, e nyílt leve­let alá­író szer­ve­ze­tek és sze­mé­lyek elfo­gad­ha­tat­lan­nak tart­juk a Nem­zeti Föld­alap­ke­zelő Szer­ve­zet (NFA) dön­té­sét, mely­nek alap­ján a Kis­han­tosi Vidék­fej­lesz­tési Köz­pont ez év novem­ber 1-jétől egyet­len hek­tár állami föld bér­le­tére sem lesz jogo­sult az eddig általa művelt terü­letből. Ez egyenlő az euró­pai hírű bio­gaz­da­ság és népfőis­kola halá­los ítéletével.

A Kis­han­tosi Vidék­fej­lesz­tési Köz­pont a magyar és a német kor­mány meg­ál­la­po­dása alap­ján jött létre 21 év mun­ká­já­nak ered­mé­nye­ként a bio­gaz­dál­ko­dás és az ehhez kap­cso­lódó okta­tás támo­ga­tása érde­ké­ben. Ez a non­pro­fit szer­ve­zet egy euró­pai szin­ten is egye­dül­álló prog­ra­mot való­sí­tott meg az elmúlt idő­szak­ban. A leg­szi­go­rúbb minő­sí­tésű (Bio­Su­isse) bio­gaz­dál­ko­dást foly­tat az adott terü­le­ten, és az ebből befo­lyó össze­get népfőis­kola működ­te­té­sére for­dítja. Ami itt meg­va­ló­sult, az pon­to­san a kor­mány által kidol­go­zott és elfo­ga­dott Nem­zeti Vidék­stra­té­gia cél­jait tük­rözi. A magyar vidék­nek ilyen köz­pon­tokra lenne szük­sége ahhoz, hogy műkö­dé­sük­kel, tudá­suk­kal segít­se­nek abban, hogy mező­gaz­da­sági ter­me­lé­sünk hosszú távon fenn­tart­ha­tóvá, jöve­del­mezővé vál­jon. Kis­han­tos a tiszta, vegy­szer­men­tes mező­gaz­da­sá­got, egész­sé­ges táp­lá­lé­kun­kat, a közös­ségi érde­kek­nek az egyéni érde­kek fölé helye­zé­sét kép­vi­seli Magyarországon.

A kis­han­tosi gaz­da­ság 452 hek­tár állami föld­te­rü­le­ten foly­tatta tevé­keny­sé­gét — a korábbi kor­mány­közi meg­ál­la­po­dás alap­ján — mely­nek bér­leti joga 2013. októ­ber 31-én lejár. A föld­te­rü­let jövő­beni hasz­no­sí­tá­sára a Magyar Állam kép­vi­se­le­té­ben az NFA már tavaly meg­hir­dette a terü­le­te­ket. Az eddig ered­mé­nye­sen működő egy­sé­ges terü­le­tet tíz részre szab­dal­ták. Ezek mind­egyi­kére ter­mé­sze­te­sen a kis­han­tosi bio­gaz­da­ság is benyúj­totta pályá­za­tát, hiszen a jövő­ben is sze­retné foly­tatni min­ta­ér­tékű non­pro­fit tevé­keny­sé­gét. Az NFA azon­ban úgy dön­tött, hogy új, zömé­ben nem hely­ben lakó „gaz­dál­ko­dók” és egy gaz­da­sági tár­sa­ság kap­ják a terü­le­te­ket. Egyet­len négy­zet­cen­ti­mé­tert sem hagy­tak az eddig pél­dá­san működő Kis­han­tosi Vidék­fej­lesz­tési Köz­pont­nak, elle­he­tet­le­nítve ezzel további műkö­dé­sét. Még az NFA belső ellenőr­zése sze­rint is nagy­részt szub­jek­tív és nem szak­mai szem­pon­tok sze­rint tör­tén­tek a dön­té­sek az állami föl­dek pályá­za­ta­i­nak ügyé­ben. A hatá­ro­zat­ho­za­tali folya­mat átlát­ha­tat­lan, a pályá­za­tok tit­ko­sak, így az NFA-nak nem sike­rült elosz­lat­nia azt a gya­nún­kat, hogy az eljá­rást a hát­térből manipulálták.

Nem hagy­hat­juk, hogy az évti­ze­dek óta a közös­sé­get szol­gáló Köz­pont öncélú poli­ti­kai csa­tá­ro­zá­sok mar­ta­lé­kává vál­jon. Köve­tel­jük a Kis­han­tosi Vidék­fej­lesz­tési Köz­pont terü­le­teit érintő föld­bér­leti pályá­zat ered­mé­nyé­nek meg­sem­mi­sí­té­sét! Fel­szó­lít­juk a Nem­zeti Föld­alap veze­té­sét, hogy a korábbi pályá­za­tot érvény­te­le­nítse, bontsa fel a már meg­kö­tött szerző­dé­se­ket és biz­to­sítsa a Kis­han­tosi Vidék­fej­lesz­tési Köz­pont további műkö­dé­sét! Faze­kas Sán­dor vidék­fej­lesz­tési minisz­ter úrtól és Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök úrtól elvár­juk, hogy biz­to­sít­sák a Nem­zeti Vidék­stra­té­gia elve­i­nek gya­kor­lati megvalósítását.

Jelen leve­let alá­írók kije­lent­jük, hogy min­den esz­közt fel­hasz­ná­lunk, hogy a Kis­han­tosi Vidék­fej­lesz­tési Köz­pont tovább foly­tat­hassa az egész tár­sa­da­lom érde­ké­ben vég­zett, nem­zet­kö­zi­leg is elis­mert tevékenységét.

 

Buda­pest, 2013. októ­ber 2.

 

Kez­de­mé­nyező szer­ve­ze­tek:
Föld Szín­ház Műhely
Gaz­dál­kodó Csa­lá­dok Egye­sü­lete
Gre­en­peace Magyar­or­szág Egye­sü­let
Kré­ta­kör
Levegő Mun­kacs­port
Magyar Agrár-Környezetgazda Egye­sü­let
Magyar Madár­tani és Ter­mé­szet­vé­delmi Egye­sü­let
Magyar Népfőis­ko­lai Tár­sa­ság
Magyar Ter­mé­szet­védők Szö­vet­sége
Szö­vet­ség az Élő Tiszá­ért
Véd­egy­let
Vál­lal­ko­zá­sok Érdek­vé­delmi Szö­vet­sége
WWF Magyarország

 

Csat­la­kozó szer­ve­ze­tek (2013. okt. 10-i álla­pot):
Bibó Ist­ván Népfőis­ko­lai Ala­pít­vány
BME Egye­temi Zöld Kör
Bor­sodi Magyar Közös­sé­gek Szö­vet­sége Mente Egye­sü­let
BTSSZ Ter­mé­szet­védő és Ter­mé­szet­is­me­reti Bizott­ság
Budapest-környéki Népfőis­ko­lai Szö­vet­ség
CEE­web a Bio­ló­giai Sok­fé­le­sé­gért
Civil Kol­lé­gium Ala­pít­vány
CSE­METE Egye­sü­let
Cse­re­háti Infor­má­ciós Köz­pont
DEHÖK Hall­ga­tói Kör­nye­zet­vé­delmi Bizott­ság
ELTE Kör­nye­zet­tu­do­má­nyi Klub
Föld Napja Ala­pít­vány
Fran­co­villa Egye­sü­let
Gaja Kör­nye­zet­védő Egye­sü­let
Gal­ga­menti Népfőis­kola
GATE Zöld Klub Egye­sü­let
Gras­sal­ko­vich Okta­tási és Kul­tu­rá­lis Ala­pít­vány
Gyönki Baráti Kör Egye­sü­let Népfőis­ko­lája
Helyi Kis­kö­zös­sé­gek Köz­hasznú Non­pro­fit Kft.
Her­nád­szentand­rás Köz­ség Önkor­mány­zata
Homok­ré­szi Tanya­vi­lá­gért Egye­sü­let
IDEÁL Élet­re­form Népfőis­kola Köz­hasznú Egye­sü­let
Kalo­csa­kör­nyéki Kör­nye­zet­vé­delmi Egye­sü­let
Keresz­túri Tár­sas Kör
Kör­nye­zeti Tanács­adó Iro­dák Háló­zata
Mag­fejtő Köz­hasznú Ala­pít­vány
Magonc Ala­pít­vány
Magyar Anti­diszk­ri­mi­ná­ciós Köz­hasznú Ala­pít­vány
Magyar­or­szági Éghaj­lat­vé­delmi Szö­vet­ség
Muszáj Ter­mé­szet­vé­delmi Koor­di­ná­ciós Egye­sü­let
Napi Ele­mó­zsia Közös­ség
Nők a Bala­to­nért Egye­sü­let
Össze­fo­gás Her­nád­szentand­rá­sért Ala­pít­vány
Pejkó Lovas­s­port Egye­sü­let
Sil­va­vi­tae Ter­mé­szet­vé­delmi Egye­sü­let
Sré­ter Ferenc Népfőis­ko­lai Egye­sü­let
SZIKE Környezet-és Egész­ség­vé­delmi Egye­sü­let
SZTE TITOK Klub
Tanács­adók a Fenn­tart­ható Fejlő­dé­sért
Ter­mé­sze­tes Élet­mód Ala­pít­vány
TIKO­PIA Orszá­gos Zöld Hall­ga­tói Háló­zat
Zöld Akció Egye­sü­let
Zöld Kap­cso­lat Egye­sü­let
Zöld Óvoda Háló­zat Egye­sü­let
Zöld Pók Ala­pít­vány
Zöld Pont Alapítvány

 

és magán­sze­mé­lyek

(forrás: http://mezofoldielet.hu/2013/11/04/el-a-kezekkel-kishantostol)

A Nem­zeti Föld­alap­ke­zelő Szer­ve­zet (NFA) Fejér megyei kép­vi­selői levél­ben jelez­ték, hogy 2013. novem­ber 4-én 9 órára men­nek átvenni a terü­le­te­ket a Kis­han­tosi Vidék­fej­lesz­tési Központtól. 

bottom of page