top of page

Feltöltve: 2016. márc. 29., do

Könyvismertető 1-3.

A Szerkesztő előszava

 

Az a jelenség, amelyet Kevin MacDonald (amerikai egyetemi pszichológus professzor) három kötetben is körültekintő tárgyilagossággal taglal, olyannyira valóságosan létező, s olyannyira valóságosan tabutéma, hogy a trilógiáról készült hármas könyvismertető szerzője nem vállalta a névvel való, nyilvános szereplést. Holott ugyancsak nagy körültekintésről és nagy tárgyilagosságról tesz tanúbizonyságot. Annál inkább sérti ezzel a zsidóság érdekeit. Pontosabban szólva: a zsidóság ama részének érdekeit, amely csoportevolúciós stratégiája segítségével határozott előnyszerzésre törekszik nem zsidó vetélytársaival szemben.  

     Nagyon fontos hangoztatni: a trilógia szerzője a zsidóság s a vele kapcsolatos jelenségek megértésére törekszik, és távol áll tőle minden gyűlölködés és gyűlöletkeltési szándék. Ugyanez állítható a könyvismertetők szerzőjéről – de még az ezeket most közkinccsé tévő Szilaj Csikóról, ill. munkatársairól is. No, és ugyanezt szeretnénk most elvárni tisztelt olvasóinktól is. Éppen amiatt, mert csoportevolúciós jelenségről beszélhetünk, s nem egyének véletlenszerű vagy felelőtlen gondolkodásmódjáról, nincs értelme a saját életstratégiát követő csoport (a zsidóság) tagjait személyükben elítélni, hát még gyűlölni.

     Van értelme viszont mérlegelni, hogy ennek az életstratégiának a féktelen – tabukkal védett – érvényesülése hova vezethet a zsidóság, a nem zsidóság, valamint a közös létünk, sorsunk szempontjából.

     A trilógia és ismertetője sokoldalú válaszokat tartalmaz idevágólag. Egy bizonyos: sokkal nagyon veszedelemmel járhat a hallgatás, mint a tabudöntögető megszólalás, zsidókra és nem zsidókra nézvést egyaránt. Ezért nekünk, Szilaj Csikósoknak, nincs is más választásunk: nagy tisztelettel és hálával megköszönve a szerzők fáradozását, közzé tenni munkálkodásuk eredményét. (VDGy)

 

 

*

 

 

EGY NÉP,
AMELY MAGÁBAN FOG LAKNI

 

 

A zsidóság mint egy csoportevolúciós stratégia,
és a diaszpóra népek

 

 

Könyvismertető (1.)

 

 

 

Kevin MacDonald: A People That Shall Dwell Alone. Judaism as a Group Evolutionary Strategy, with Diaspora Peoples. (Egy nép, amely magában fog lakni. A zsidóság mint egy csoportevolúciós stratégia, és a diaszpóra népek) Writers Club Press, 2002.

 

A tanulmány első kiadására 1994-ben került sor a Preagers Publishers által, még a Diaszpóra népek című előszó nélkül. Egy a zsidóságot mint csoportevolúciós stratégiát elemző háromkötetes sorozat első kötete ez.

 A szerző, Kevin MacDonald Kalifornia állami egyetemén 1985-óta dolgozó pszichológus professzor, fő kutatási területe az evolúciós pszichológia, ezen belül az etnikai csoportok és konfliktusaik. A dolgozat megkísérli megérteni a zsidóságot a modern biológiai és szociológiai tudományok alapján. Alapfeltevése, hogy a zsidóság lényege ideológiai és magatartási elemek rendszere, melynek következményei:

 

  • a zsidó génállomány elkülönülése

  • gazdasági és reprodukciós versenyzés a környező társadalommal

  • magas fokú csoporton belüli együttműködés és altruizmus

  • eugenikai erőfeszítések a magas intelligencia és a csoport iránti elköteleződés irányában.

 

     Mindhárom kötet szigorú tudományos stílusban íródott, sok adat, kötetenként kb. hatszáz irodalmi hivatkozás és kevés, óvatos következtetés. A recenzens számára meglepetéssel szolgált a téma angol nyelvű irodalámának bősége. A tárgy érzékenységéből adódóan a trilógia megjelenését számos méltató és kritikus reflexió követte. A kritikus hangok inkább a második két kötet megjelenését követően erősödtek fel, az ismert sztereotip minősítéseket használva, valamint felróva a szerzőnek, hogy írásait nacionalista mozgalmak is felhasználják. Az egyetem vezetősége azonban teljes mértékben támogatja a professzor kutatási szabadságát, munkájának megítélése pedig, mint minden kutatási anyagé, csakis tudományos alapon történhet.

 

folytatás itt: 

Kevin MacDonald tabudöntögető trilógiája

 

*

 

 

ELKÜLÖNÜLÉS ÉS KONFLIKTUSAI

 

 

Az antiszemitizmus evolúcióelméleti megközelítése

 

 

Könyvismertető (2.)

 

 

 

Kevin MacDonald: Separation and Its Discontents. Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism (Elkülönülés és konfliktusai. Az antiszemitizmus evolúcióelméleti megközelítése) MacDonald, 2004, first paperback edition.

 

MacDonald zsidóságot vizsgáló munkájának ez a második kötete, első kiadása: Praeger, 1998. A puha fedelű kiadás egy külön előszóval bővült, melyben az etnikai konfliktusok pszichológiai mechanizmusait tárja fel a szerző, lényegében összeilleszti a modern szociálpszichológia eredményeit a zsidóság dokumentumaival. A tanulmány központi fogalma a szociális identitás, melynek lényege a csoporton belüliek–kívüliek határozott elkülönítése, a csoporton belüliek iránti hűség, áldozatkészség, a kívüliek felé pedig gyűlölet, megvetés, harciasság. A szociális identitástól független kötődési mechanizmust képez a genetikai hasonlóságon alapuló felismerés. Agyunk amygdala néven elkülönített területe nem csak ősi fenyegető jelek (pókok, kígyók) esetén aktivizálódik, hanem genetikailag távoli, csoporton kívüli emberek, arcok megjelenésekor is. Az arcon fenotipikusan megjelenő hasonlóság, genetikai hasonlóságon alapul, a kiváltott érzelmi reakció kultúrától független, általános emberi jellemző.

     Az első kiadás előszavában a szerző bemutatja a fejezetek tematikáját és néhány általános gondolatot fogalmaz meg. Meglátása szerint az antiszemitizmus egy nagyon erős hajlam az emberiség történetében, a társadalmak széles rétegeit érinti a legkülönbözőbb vallások, kormányok, gazdasági rendszerek alatt is, és extrém társadalmi erőszakossághoz is vezethet, pl. inkvizíció, holokauszt. A könyv fő témája az etnikai konfliktus, mely probléma tudományos megértésére napjainkban sürgető szükség mutatkozik, állítja MacDonald. Alapgondolata, hogy a judaizmust egy csoportstratégiaként szemléli, melyet erős szociális kontroll által fenntartott genetikai és kulturális szegregáció jellemez, ami a környező társadalmakkal szembeni érdekkonfliktusokat eredményez, következésképp megosztottságot és gyűlöletet vált ki. Az antiszemitizmus pedig – nagyon általánosan definiálva – a nem zsidók (gentile, goj) negatív attitűdje és magatartása a zsidók csoportevolúciós stratégiájával szemben.

 

folytatás itt: 

***

 

 
A KRITIKA KULTÚRÁJA

 

 

A zsidóknak a huszadik század intellektuális és politikai mozgalmaiban
betöltött szerepének evolúciós szemléletű vizsgálata

 

 

Könyvismertető (3.)

 

 

Kevin MacDonald: The Culture of Critique. An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements. (A kritika kultúrája. A zsidóknak a huszadik század intellektuális és politikai mozgalmaiban betöltött szerepének evolúciós szemléletű vizsgálata.) Kevin MacDonald, 2002. 

 

Kevin MacDonald kaliforniai pszichológia professzor a zsidóság csoportevolúció szerinti analitikus tanulmányának ez a harmadik kötete. A recenzió a papírfedelű második kiadásról készült, mely négy évvel az első kiadás után jelent meg. A kötet fő témái: Boas-féle kulturális antropológia, baloldali (marxista) mozgalmak, pszichoanalízis, Frankfurti Iskola, végül pedig a zsidó lobbi szerepe az amerikai bevándorlási politikában.

     A bevezetőben a szerző bevallja, hogy a tanulmány tételei megalapozásán kívül azok következményei is nehézséget jelentettek, mert megkérdőjelezik számos mai intellektuális és politikai alapvetésünket. Részletesen leírja a II. világháború alatti amerikai politika zsidók általi, a németellenesség irányába ható befolyásolását, megemlítve Charles Lindbergh 1941-es beszédét, melyben a híres pilóta felhívta a figyelmet, hogy a zsidó érdek nem amerikai érdek. A zsidó érdek említése azonban már akkor is morálisan elfogadhatatlannak minősült Amerikában, így a pilóta és családja mintegy kiközösíttetett, mint ahogy minden etnikai gondolat és törekvés, ami nem zsidó, kiközösíttetik Amerikában ma is. MacDonald szerint ilyen etnikai gondolat ellenes (de-ethnicized) hatalmi elitet a fejlett Japántól és Izraeltől a fejletlen afrikai nemzetekig sehol a világon nem találunk. Az 1960-as évektől kezdődően egy a régi protestáns kultúrával ellenséges, ösztönösen gyűlölködő elit dominálta az intellektuális vitákat.

 

folytatás itt: 

 

Új történelem

bottom of page